பாகிஸ்தானை அடித்து நொறுக்கியது இந்தியா India Strikes Pakistan | Tamil | Bala Somu

பாகிஸ்தானை அடித்து நொறுக்கியது இந்தியா India Strikes Pakistan | Tamil | Bala Somu

Articles Blog


For the past few days, a number of terrorists from Pakistan
Occupied Kashmir, have been trying to enter India To enable them to sneak in India, the Pakistan Army has been
giving them ‘cover-fire’ We cannot brush this aside as a usual happening because the Indian Army which used to take defensive posture during
such attacks, has taken an offensive posture this time. This marks a huge shift in policy. After Mr. Narendra Modi took oath as Prime Minister for the
second time, some analysts feel tha t there is a drastic change in how
India handles such issues. This is the topic of our discussion today. To recives updates when we release new videos, please
‘Subscribe’ also press the bell icon Soon after Independence, Pakistan sent its army and occupied
considerable part of Jammu and Kashmir. After Kashmir signed the Accession to India, the Indian Army
stopped Pakistani Army after waging a war . So that half of Kashmir is with Pakistan. It continues to
hold that section of J & K till today. Not able to digest its defeat, Pakistan has been indulging
in a covert war against India, Pakistan resorted to encouraging terrorist groups to engage
India. Pakistan hopes that it can get hold of Kashmir by training
and sending terrorists accross the border into India Pakistan continues the same policy till today. Every year Pakistan trains hundreds of terrorists and sends
them into Indian Kashmir. Pakistan has built a number of terroist training camps
inside ‘Azad Kashmir’. These trained terrorists are sent into India by foot. India recently abrogated Article 370 which gave special
autonomous status to Kashmir. This seems to have infuriated Pakistan which has now
intensified its anti-India activities. Of late, Pakistan seems to have doubled its efforts to sneak
in terrorists into Kashmir. A number of training camps have been set up in POK to train
terrorists. They will be sent into India post-training. These terrorists will try to sneak into India under the
cover of darkness. They usually trude the snow-clad mountains to find an
opening into India. Being a tough mountainous terrain, it is quite daunting to
man it. The border is porous at times. To enable their crossing, Pakistan will create a diversion
by firing at Indian border posts. This is the usual tactic. The Indian defence forces retaliate against the pakistan
Army attacks, but usually it remains defensive. But this time the Indian Army has gone on the offensive. They used artillery and destroyed three Terrorist Training
Camps inside POK. It is reported that three to ten Pakistani soldiers could
have been killed. At the same time, Pakistan has also tried to garner
diplomatic support against India citing Kashmir. In his recent speech at the United Nations Assembly,
Pakistan PM Imran Khan talked for about fifty minutes, of which he spent almost half that time crying about India
and Kashmir. Also, it tried to rally its friendly nations such as
Malaysia, Turkey, China etc. But it did not turn out to be effective. Pakistan is also seeking support from other Muslim nations,
for its stand on Kashmir. In reply to Pakistan, India has also taken several
diplomatic steps. As a result, Pakistan has been retained in the grey list of
the Financial Action Task Force (FATF). FAST monitors money laundering, especially those countries
that fund/permit terrorist funding. Such countries will be added to the ‘grey list’ Foreign funding will be restricted to the countries on the
‘grey list’. If a country still does not stop terror funding, then that
country will be ‘black-listed’. Pakistan PM Imran Khan sought out support from the US too. But, he could not convince President Trump. In reply, Mr. Trump said that while getting billions of
dollars from US, Pakistan had all along been harbouring
Osama Bin Laden. “Pakistanis made fool out of the Americans,” he said. Today, apart from support from China and a handful of muslim
countries, Pakistan stands isolated in the World arena. This also seems to have strengthened India’s hands. Many countries have expressed that Pakistan should not
support terrorism hereafter. After taking office for the second time, the Indian Prime
Minister he seems to be determined to make India a strong nation. That seems to reflect in all his diplomatic actions today. India seems to be making its moves in that direction. To become a super power, a powerful nation among nations, PM Mr. Narendra Modi seem to be determined to put a stop to
the constant headache created by Pakistan This seem to be manifested in his recent actions. It appears as if the World nations are also starting to
realise that. Will Mr. Modi’s actions turn India into a super power? Or
atleast a dominant power in Asia? Lets wait and see, friends. See you tomorrow with yet another video. Bye-bye.

14 thoughts on “பாகிஸ்தானை அடித்து நொறுக்கியது இந்தியா India Strikes Pakistan | Tamil | Bala Somu”

  1. நண்பர்களே, இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தைச் சொல்லுங்க. மேலும், வேறு ஏதாவது பிரச்சனை பற்றி நான் பேசவேண்டும் என்று எண்ணினால், சொல்லுங்க. Hi friends, please let me know your opinion about this video. If you want me to talk about any issue/topic, please let me know below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *