பாகிஸ்தானை அடித்து நொறுக்கியது இந்தியா India Strikes Pakistan | Tamil | Bala Somu

பாகிஸ்தானை அடித்து நொறுக்கியது இந்தியா India Strikes Pakistan | Tamil | Bala Somu

Articles Blog

For the past few days, a number of terrorists from Pakistan Occupied Kashmir, have been trying to enter India To enable them to sneak in India, the Pakistan Army has been giving them ‘cover-fire’ We cannot brush this aside as a usual happening because the Indian Army which used to take defensive posture during such …

Continue Reading